because_im.happy

Hawaii, Guam, 上海, New York, San Francisco, Los Angeles, Berkeley, Cebu, Seoul, Phuket, Kota Kinabalu...やっぱり海がある場所が好き。次は安定のバリ島へ…♡

 Kansai